INGYENES BÖNGÉSZÉS
Jelszóaktiválás
előfizetőknek
BEJELENTKEZÉS
Elfelejtett
jelszó
« Vissza
Adóváltozások 2017 - itt vannak új adócsomag legfontosabb szabályai

2016. 12. 02.

A 2016. június 15-én kihirdetett 2016. évi LXVI. törvény jelentős számú olyan rendelkezést tartalmazott, amely 2017. január 1-jével módosítja az adó- és járulékfizetési szabályokat. Ezen módosító szabályok egészülnek ki a 2016. november 25-én kihirdetett 2016. évi CXXV. törvényben foglalt szabályokkal. Cikkünkben ez utóbbi törvénnyel megállapított, legfontosabb módosításokat foglaltuk össze.

Személyi jövedelemadó

Változnak az önadózás szabályai, tekintettel arra, hogy bevezetésre kerül egy új adóbevallási forma, az adóhatóság által készítendő adóbevallási tervezet, az ún. eSZJA. A béren kívüli juttatásokat és az ún. egyes meghatározott juttatásokat terhelő közteher alapját meghatározó 1,19-es szorzószám 1,18-ra csökken a személyi jövedelemadó 16%-ról 15%-ra történő csökkentése következtében. A korábbi 9 Ft/km összegről 15 Ft/km összegre emelkedik a saját gépkocsi hivatalos célú használata után elszámolható ún. általános személygépkocsi normaköltség mértéke. Az első házasok kedvezménye 24 hónapig feltétel nélkül érvényesíthető lesz. Átmeneti szabály alapján a módosítás már a 2014. december 31-ét követően megkötött házasságok esetében is alkalmazható, tehát a 2015-re benyújtott bevallás önellenőrzéssel módosítható.A fizető vendéglátó tevékenységükre tételes átalányadózást választó magánszemélyek által szobánként fizetendő személyi jövedelemadó mértéke évi 32 ezer forintról 38 ezer 400 forintra emelkedik.Atartós befektetési szerződések esetében lehetőség lesz az ötéves lekötési időszak végén a részkivételre.

A gyermeket felváltva gondozó szülők abban az esetben is jogosultak lesznek 50-50 százalékos arányban a családi kedvezmény érvényesítésére, ha közös nyilatkozatot tesznek. Eddig kizárólag jogerős bírósági döntés, egyezség esetén volt erre lehetőség.

Pontosításra kerülnek fontos értelmező rendelkezések, mint pl. a hivatali, üzleti utazás, vagy a kiküldetés. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos rendelkezések alkalmazásábanpontosításra kerül a méltányolható lakásigény mértéke, illetve az, hogy ki minősül együtt költöző, együtt lakó családtagnak.

Társasági adó

Új jogcímekkel bővül az adókedvezmények köre. Bevezetésre kerül az élőzenei szolgáltatás adókedvezménye, valamint az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye. A Tao. törvény jelentős adóalap kedvezménnyel támogatja az ún. korai fázisú vállalkozásokba történő befektetést. A Tao tv. ingyenes juttatás esetén új feltételhez köti az átadónál a költség, ráfordítás elismerését. A költség levonásának feltétele lesz ugyanis, hogy az átvevő fizesse meg az elszámolt bevételre jutó társasági adót. Fontos új lehetőség, hogy az ún. kiegészítő támogatás határidőn túli, de még az adóbevallást megelőző pénzügyi teljesítése esetén az adózó nem esik el az adókedvezménytől, hanem annak 80 százalékára jogosulttá válik. A társasági adózásban számos olyan további módosítás került elfogadásra, amely az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő vállalkozásokat érintik.

Egyszerűsített vállalkozói adó (eva)

Az egyszerűsített vállalkozói adózásban a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózásra áttérő kkt., bt., egyéni cég által fizetendő osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 16 százalékról 15 százalékra csökken.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás tekintetében lehetővé válik, hogy az adóévben nyugdíjassá váló magánszemély a személyi jövedelemadó bevallásában jogszerűen visszaigényelhesse az ekho nyugdíjjáruléknak minősülő részének megfelelő különbözetet.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozások tételes adójában 6 millió forintról 12 millió forintra emelkedik az a bevételi határ, amelynek túllépése esetén 40 százalékos mértékű adót kell fizetni. Módosul a főállású kisadózó fogalma.Azok a kisadózók, akik egyidejűleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állnak, a jövőben nem minősülnek főállású kisadózónak. A KATA szerinti adózást alkalmazó vállalkozás köteles lesz bejelenteni az adóhatósághoz az ingatlan bérbeadásból származó bevétel megszerzésének időpontját annak érdekében, hogy az adóhatóság a bejelentést követően intézkedni tudjon az adóalanyiság megszüntetése iránt. Az adóalanyiság megszűnése esetén 2017-től – az eddigi 24 hónap helyett – a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban nem választható ismételten az adóalanyiság.

Kisvállalati adó (KIVA)

A kisvállalati adó választhatóságának bevételi korlátja 500 millió forint marad, azonban az adóalanyiság megszűnése csak az 1 milliárd forintos határ meghaladását megelőző nappal esedékes. A kisvállalati adóalanyiság időszakában keletkezett még fel nem használt elhatárolt veszteséget a társasági adó hatálya alá történő átlépést követően, az átlépés időpontjától számított öt adóéven keresztül lehet felhasználni.

Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adózásban a KATA választására jogosító bevételi értékhatár emelésére is tekintettel az alanyi adómentesség értékhatára 6 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra emelkedik.

Egészségügyi hozzájárulás

Az egészségügyi hozzájárulás rendszerekét kulcsos lesz.A jövőben kizárólag 14%-os és 27%-os kulccsal számolhatunk. Megszűnik a kamatjövedelmeket, valamint a tartós befektetésből származó jövedelem lekötési hozamát terhelő 6%-os mértékű közteher. Megszűnik a fizető vendéglátó tevékenységet végzők tételes átalányadóját választó magánszemélyek 20%-os fizetési kötelezettsége.

Szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó megállapításában új szabály, hogy mennyiben egy jövedelem (pl. jutalom) kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a Tbj. szerinti biztosítás a magánszemélyre nem terjedt ki, úgy ezen későbbi időpontban kifizetett jövedelem ugyanazon elbírálás alá tartozik, mint a vonatkozó időszakban szerzett jövedelem, ezért nem képezi a szociális hozzájárulási adó alapját.

Reklámadó

A reklámadóban egyértelművé válik, hogy az interneten közzétett reklámok esetén a reklám közzétevőjének, azaz a reklámadó alanyának a reklámfelülettel (így az azon történő tartalom-elhelyezés jogával) rendelkezni jogosult személy vagy szervezet minősül. A reklámadó-kötelezettségüket rendben teljesítőknyilvántartásából a jövőben akkor törli az adóhatóság az adóalanyt, ha adótartozása nettó módon számítva meghaladja a 100 ezer forintot. Fontos változás, hogy hatályon kívül helyezésre kerül a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adóalap-összeszámítási szabály.

Illetéktörvény

Az illetéktörvény újraszabályozza az ingatlanforgalmazókat és a lízingcégeket megillető 50%-os illetékkedvezmény szabályait.

Adózás rendje

A megbízható adózók részére a jövőben az automatikus fizetési könnyítés tekintetében nemcsak részletfizetésre, hanem fizetési halasztásra is lehetőség nyílik, és az értékhatár 500 ezer forintról 1,5 millió forintra történő felemelésével szélesebb kör számára válik kihasználhatóvá a kedvezmény. Fontos változás a székhelyszolgáltatást igénybe vevő vállalkozások esetében, hogy az Art. kiegészül a székhelyszolgáltató definíciójával, előírásra kerül a székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése, és kockázatos adózóvá minősülnek azok az adózók, akik székhelyszolgáltatóhoz vannak bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki a terhükre. Az Art. újraszabályozza az adóhatósági kockázatelemzést és annak kimenetelét. Ennek keretében új elemként jelenik meg a támogató eljárás. A támogató eljárás keretében sor kerülhet önellenőrzésre felhívásra, melynek esetköre bővül. Nem csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyekre terjed ki, hanem bármely adózó esetében élhet ezzel az adóhatóság. Emellett a támogató eljárás keretében az adóhatóság kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az adózóval, melynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával.

Az adó- és járuléktörvényeket, valamint a kapcsolódó jogszabályokat (pl. számviteli törvény, jövedéki törvény stb.) érintő módosítások teljes körű ismertetését 2017 januárjában megjelenő, Adó-TB változások különszámunkban olvashatják. Egyes kiemelt változásokról és a szakmai konferenciáinkon elhangzó kérdésekről itt, az Adópraxison is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. 

Többet szeretnék tudni - személyes tanácsadást kérek:
MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2024 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról