INGYENES BÖNGÉSZÉS
Jelszóaktiválás
előfizetőknek
BEJELENTKEZÉS
Elfelejtett
jelszó
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
2007. évi CLIX. törvény - a viszontbiztosítókról
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény
a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény
a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény
a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
Magyarország Alaptörvénye
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény
a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény
a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény
a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelet
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény
a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény
az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény
a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet
az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
az-orszagos-teruletrendezesi-tervrol szóló 2003. évi XXVI. törvény
a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény
a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény
a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény
a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet
a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2023 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról